Mokytojų teisės ir pareigos

I. BENDROJI DALIS

1. Mokytoją priima į darbą ir atleidžia iš darbo gimnazijos direktorius, vadovaudamasis LR Darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka, gimnazijos nuostatais.
2. Mokytojas turi turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, laikytis profesinės etikos reikalavimų, nuolat kelti savo kvalifikaciją.

II. MOKYTOJO PAREIGOS

3. Ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtojimą.
4. Sistemingai ruoštis pamokoms ir papildomojo ugdymo užsiėmimams, tinkamai juos organizuoti, suteikti mokiniams valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
5. Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą, pagal vaikų gebėjimus ir galimybes individualizuojant ugdymo turinį.
6. Skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų, nešališkai vertinti mokinių pasiekimus.
7. Siekti, kad kiekvienas vaikas gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės, savarankiškai veiktų vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis.
8. Teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi ir mokymosi sunkumų, ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikant ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones.
9. Siekti, kad vaikai savo gyvenimą grįstų dorinėmis vertybėmis.
10. Padėti vaikams tenkinti saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius interesus.
11. Formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos, civilinės ir priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius.
12. Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos principų, laikytis mokytojo etikos normų ir gimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų.
13. Vykdyti Specialiojo ugdymo ir kitų įstatymų nustatytas pareigas.
14. Tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus.
15. Analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), kolegas ir gimnazijos vadovus.
16. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito.
17. Dalyvauti atliekant gimnazijos vidaus auditą .
18. Dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinimų, egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose.
19. Laikytis gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių.

III. MOKYTOJO TEISĖS

20. Suderinus su gimnazijos administracija, pasirinkti pedagoginės veiklos formas ir metodus.
21. Ne mažiau kaip 5 dienas per metus tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį
atlyginimą.
22. Rengti ir siūlyti savo individualias ugdymo programas.
23. Koreguoti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų teisėtų vaiko atstovų sociokultūrinės aplinkos poveikį vaiko ugdymui.
24. Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus.
25. Nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai tobulinti.
26. Atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis.
27. Vertinti gimnazijos vadovų bei kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą.
28. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje.
29. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpinti darbo vietą.
30. Naudotis Švietimo, Specialiojo ugdymo, Neformaliojo švietimo ir kitų įstatymų numatytomis teisėmis.
31. Pedagogų profesinių sąjungų atstovai turi teisę netrukdomai dalyvauti, sprendžiant pedagogų darbo sąlygų klausimus įstaigose.

IV. MOKYTOJO ATSAKOMYBĖ

32. Užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą.
33. Ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę.
34. Laikytis teisės norminių aktų, patvirtintų mokytojo etikos normų ir gimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų.
35. Tobulinti savo kvalifikaciją.
36. Suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių.
37. Nešališkai vertinti mokinių ugdymo pasiekimus.
38. Nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus.
39. Vykdyti kitas Specialiojo ugdymo, Profesinio mokymo, Aukštojo mokslo, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymų nustatytas pareigas.

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

Patyčių dėžutė

Mano dienynas

Facebook

Apklausa

Vilniaus ,,Žaros" gimnazija

Vilniaus "Žaros" gimnazija 
Įmonės kodas: 190007910

Adresas: Karklėnų g. 13, Vilnius, LT-11223
Tel./ Fax.:  (8-5) 2674714 (direktorius, raštinė)
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME