Klasės auklėtojų teisės ir pareigos

KLASĖS VADOVO PAREIGYBĖS A P R A Š Y M A S


I. BENDROJI DALIS

1. Klasės vadovu skiriamas asmuo, turintis aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, aktyvus, pareigingas, gebantis tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti su klasės mokiniais, jų tėvais ir klasės mokinius mokančiais mokytojais.
2. Klasės vadovą skiria ir atleidžia gimnazijos direktorius.
3. Klasės vadovui nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas asmuo, paskirtas gimnazijos direktoriaus įsakymu.
4. Klasės vadovas privalo būti susipažinęs su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, elektrosaugos, saugaus eismo, gamtosaugos reikalavimais, būti išklausęs turizmo renginių vadovo mokymo kursus.
5. Klasės vadovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo darbu, gimnazijos nuostatais, gimnazijos direktoriaus įsakymais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareiginiu aprašymu.

 

II. KLASĖS VADOVO PAREIGOS

7. Supažindinti klasės mokinius su mokinių elgesio taisyklėmis, jiems pasirašant.
8.Tirti klasės mokinių polinkius, interesus, skatinti savarankiškam tobulėjimui, mokyti darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo ir reiklumo sau.
9. Sudaryti visiems vienodas galimybes ir sąlygas ugdyti savo gebėjimus bei talentus, dalyvauti gimnazijos popamokinėje veikloje, skatinti mokinių savivaldą ir saviraišką.
10. Ugdyti mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, su jais bendrauti demokratiškumo, bendradarbiavimo, humaniškumo principais.
11. Domėtis klasė mokinių sveikata, ugdyti sveikos gyvensenos supratimą, formuoti darbo higienos įgūdžius.
12. Domėtis klasės mokinių ugdymo (-si) krūviais, esant reikalui kartu su tėvais ir mokytojais jį koreguoti.
13. Kartu su klasės bendruomene sudaryti klasės veiklos planą.
14. Kartą per mėnesį organizuoti teminę klasės valandėlę.
15. Dalyvauti visuose gimnazijos popamokiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja klasės mokiniai, padėti jiems pasirengti.
16. Popamokinių renginių (ekskursijų, žygių, vakaronių, klasės žiburėlių ir t. t.) metu atsakyti už mokinių saugumą, supažindinti mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis. 2
17. Sistemingai tvarkyti dokumentaciją( elektroninį dienyną, mokinių asmens bylas), prižiūrėti, kaip klasės mokiniai vykdo gimnazijos nuostatus, laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių, tvarkų.
18. Kontroliuoti klasės mokinių pamokų lankomumą bei pažangumą, sistemingai reikalauti atsiskaityti už praleistas pamokas.
19. Informuoti klasės mokinius mokančius mokytojus apie vaikų individualius sugebėjimus, psichologinius ypatumus, iškilusias problemas ir kartu aptarti ugdymo turinio organizavimą.
20. Organizuoti klasės mokinių tėvų susirinkimus, įtraukti tėvus į klasės problemų sprendimą, ekskursijų bei kitų popamokinių renginių organizavimą.
21. Visada laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų.
22. Klasės vadovas apie nedrausmingą ar blogai besimokantį mokinį informuoja pirmiausia jo tėvus, gimnazijos socialinį pedagogą; psichologą. Jeigu tėvai nesirūpina vaiko auklėjimu, klasės vadovas gali kreiptis į gimnazijos administraciją, gimnazijos vaiko gerovės komisiją, gimnazijos tarybą, prieš tai pasitaręs su klasę kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju.
23. Klasės vadovas po gimnazijos mokytojų tarybos posėdžio per savaitę elektroniniame dienyne supažindina mokinio tėvus su pusmečio rezultatais. Tėvams, neturintiems galimybės naudotis elektroniniu dienynu, informacija apie mokinio pusmečio rezultatus pateikiama raštu( siunčiama paštu arba perduodama per mokinį, jiems pasirašant).
24. Jeigu mokinys, mokytojų tarybos nutarimu, privalo kartoti kursą arba jam buvo skirti papildomi darbai, klasės vadovas per 3 dienas nuo mokytojų tarybos posėdžio raštu informuoja mokinio tėvus, jiems pasirašant.
25. Jei mokinio nėra klasėje, klasės vadovas išsiaiškina neatvykimo priežastį ir informuoja dalykų mokytojus.
26. Mokiniui pereinant į kitą mokyklą klasės vadovas privalo:
a) pagal gautą tėvų prašymą apie išvykimą iš gimnazijos paruošti pažymą apie mokinio ugdymosi pasiekimus;
b) patikrinti, ar mokinys visiškai atsiskaitė su gimnazijos biblioteka;
c) neviešinti mokinio išėjimo iš gimnazijos dokumentacijos;
d) esant būtinybei, klasės vadovas rašo mokinio charakteristiką, rekomendaciją kurią tvirtina gimnazijos direktorius.
27. Klasės vadovas, organizuojantis renginį su klase už gimnazijos ribų, informuoja apie jį gimnazijos administraciją.
28. Vykti į ekskursiją, turistinį žygį galima tik sutvarkius kelionės dokumentus, suderinus su gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ir gavus direktoriaus įsakymą.
29. Pasibaigus pusmečiams ir mokslo metams, klasės vadovas sutvarko elektroninį dienyną, išima klasės mokinių mokymosi rezultatų suvestinę ir atsiskaito klasę kuruojančiam pavaduotojui.
30. Klasės vadovas informuoja tėvus elektroniniame dienyne (jei tėvai neturi galimybės naudotis elektroniniu dienynu - raštu), kada tėvai gali atvykti į gimnaziją pasikalbėti apie mokinio ugdymosi problemas.

 

III. KLASĖS VADOVO TEISĖS

31. Klasės vadovas turi teisę:
32. spręsti klasės mokinių klausimus, savarankiškai renkantis pedagoginės veiklos formas ir metodus;
33. kartu su gimnazijos pedagogais ir specialistais spręsti mokinių sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos, poilsio klausimus; 3
34. tobulinti savo kvalifikaciją, rengti individualias ugdymo programas;
35. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, metodines sekcijas, būrelius ir susivienijimus;
36. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas;
37. teikti pasiūlymus dėl gimnazijos vadovų vadybinės ir kolegų pedagoginės veiklos.

 

IV. KLASĖS VADOVO ATSAKOMYBĖ

40. Klasės vadovas atsako:
41. už tinkamą elektroninio dienyno bei pavestos dokumentacijos tvarkymą;
42. už mokinių socialinės veiklos atlikimo stebėseną;
43. už savo pareigų netinkamą vykdymą klasės vadovas atsako gimnazijos darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka.

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

Patyčių dėžutė

Mano dienynas

Facebook

Apklausa

Vilniaus ,,Žaros" gimnazija

Vilniaus "Žaros" gimnazija 
Įmonės kodas: 190007910

Adresas: Karklėnų g. 13, Vilnius, LT-11223
Tel./ Fax.:  (8-5) 2674714 (direktorius, raštinė)
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

1

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla templates by L.THEME